Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Xem, tải thông báo