Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2018.

Tính đến hết năm 2018, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 392 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 214 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.645 triệu đô la Mỹ và 178 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 23.845 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 05 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức và KCN Yên Mỹ II. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 200 dự án, bao gồm: 117 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18.896 tỷ đồng và 83 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 888 triệu đô la Mỹ; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 94 dự án, bao gồm: 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 0,3 tỷ đồng và 93 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.398 triệu đô la Mỹ.

Tổng diện tích đất thuê sử dụng của các dự án đầu tư là 732ha (chiếm 75,4% tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của các KCN đang hoạt động). Trong đó, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của KCN Phố Nối A là 352,47ha, chiếm khoảng 83,54% trong tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 421,93ha; KCN Dệt May Phố Nối là 91,63ha, chiếm 98,64% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của toàn khu là 92,9ha; KCN Thăng Long II là 229,3ha, chiếm 89,23% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của toàn khu là 256,99ha; KCN Minh Đức là 37,66ha, chiếm 27,76% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của toàn khu là 135,6ha; KCN Yên Mỹ II là 20,88ha, chiếm 33,09% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của toàn khu là 63,1ha.

Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (48 dự án); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (35 dự án); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (31 dự án); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (28 dự án); Dệt (26 dự án); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (23 dự án); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (21 dự án); Sản xuất kim loại (20 dự án), Sản xuất chế biến thực phẩm (17 dự án); Sản xuất trang phục (16 dự án);  Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (16 dự án); Sản xuất thiết bị điện (15 dự án); Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (11 dự án); ....

Hết năm 2018, tại các khu công nghiệp tỉnh có 327 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 83,4% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó: KCN Phố Nối A là 182 dự án, KCN Thăng Long II là 86 dự án, KCN Dệt May Phố Nối là 35 dự án và KCN Minh Đức là 25 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay khoảng trên 51.000 người (KCN Phố Nối A là 26.000 lao động, KCN Thăng Long II là 19.500 lao động, KCN Dệt May Phố Nối là 3.600 lao động dự án và KCN Minh Đức là 1.850 lao động).

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2018)

 

Số TT

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng Số dự án còn hiệu lực

Diện tích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

117

18.896

104

83

888

78

200

353

2

Thăng long II

01

0,3

01

93

2.398

85

94

229

3

Dệt May Phố Nối

27

2.811

14

29

338

20

56

92

4

Minh Đức

24

947

20

6

9,5

5

30

37,7

5

Yên Mỹ II

9

1.191

0

3

12

0

12

21

Tổng cộng

178

23.845

139

214

3.645

188

392

732

 

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Quản lý Doanh nghiệp