Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp

Chi tiết Thông báo số 562/BQL-TB file kèm theo