Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 13/02/2020 về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.