Báo cáo Công tác vận động hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2020

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 26/CV.BCĐVĐHMTN ngày 12/5/2020 của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh về việc báo cáo công tác vận động HMTN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã báo cáo một số kết quả công tác vận động HMTN trong các KCN tỉnh.

Chi tiết Báo cáo số 526/BC-BQL