Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp đến hết tháng 6 năm 2020.

Đến hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 445 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, bao gồm: 251 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.621 triệu đô la Mỹ và 194 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25.435 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 7 khu công nghiệp là: KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ và KCN Minh Quang. Phố Nối A là khu công nghiệp có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 206 dự án, bao gồm 90 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 980 triệu đô la Mỹ và 116 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 19.456,6 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 101 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.628,5 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 62 dự án, bao gồm 33 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 402 triệu đô la Mỹ và 29 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.361 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng của các dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực theo đăng ký là 838,4 ha, trong đó: KCN Phố Nối A là 364,5 ha; KCN Thăng Long II là 233,4 ha; KCN Dệt May Phố Nối là 92,9 ha; KCN Yên Mỹ II là 55,7 ha; KCN Minh Đức là 38 ha; KCN Yên Mỹ là 37,6 ha; KCN Minh Quang là 17,1 ha.

Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (59 dự án); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (42 dự án); Hoạt động kinh doanh bất động sản (34 dự án); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (32 dự án); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (31 dự án); Dệt (28 dự án); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (26 dự án); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (25 dự án); Sản xuất kim loại (20 dự án); Sản xuất chế biến thực phẩm (19 dự án); Sản xuất thiết bị điện (18 dự án); ...

Hết tháng 6 năm 2020, tại các khu công nghiệp tỉnh có 371 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 83,4% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó: KCN Phố Nối A là 184 dự án, KCN Thăng Long II là 96 dự án, KCN Dệt May Phố Nối là 51 dự án, KCN Minh Đức là 24 dự án và KCN Yên Mỹ II là 16 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp hiện nay khoảng 59.800 người, trong đó: KCN Phố Nối A là 28.000 người, KCN Thăng Long II là 22.065 người, KCN Dệt May Phố Nối là 7.650 người, KCN Minh Đức là 1.780 người và KCN Yên Mỹ II là 300 người.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết tháng 6 năm 2020)

 

Số TT

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng Số dự án còn hiệu lực

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

116

19.456,6

103

90

980

81

206

2

Thăng long II

 

 

 

101

2.628,5

96

101

3

Dệt May Phố Nối

29

2.361

23

33

402

28

62

4

Minh Đức

21

876

20

6

9,5

4

27

5

Yên Mỹ II

23

2.225

10

13

116

6

36

6

Yên Mỹ

1

59

0

5

101

0

6

7

Minh Quang

4

457

0

3

23,4

0

7

Tổng cộng

194

25.435

156

245

4.261

215

435

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Quản lý Doanh Nghiệp