Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, tài sản dùng cho chuyên môn năm 2020"

Chi tiết Quyết định số 721/QĐ-BQL

Văn phòng

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.