Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định số 99/QĐ-BQL  ngày 27/01/2021 về việc Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.