Quyết định số 221/QĐ-BQL về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa, nâng cấp sân, cổng, tường rào trụ sở cơ quan

Chi tiết Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 11/3/2021