Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Ngày 20/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1771/QĐ-TTg, quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 03. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 04 KCN được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, gồm: KCN Phố Nối A mở rộng diện tích (92,5 ha), KCN Sạch (143,08ha), KCN số 05 (192,64 ha) và KCN số 03 (159,71 ha); đạt 200% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (có từ 2-3 KCN thành lập mới và mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư). Đồng thời, KCN Yên Mỹ II mở rộng và KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 đang được thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát lập Đề án bổ sung 06 KCN có vị trí giao thông thuận lợi vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định bổ sung 03 KCN vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp: Trong tháng 10/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 50 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 2.616.681 đô la Mỹ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 23 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 513 triệu USD, bằng 114% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 450 triệu USD) và bằng 220% so với cùng kỳ năm 2020 (233 triệu USD). Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án hạ tầng khu công nghiệp, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 05, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.385 tỷ đồng, và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sạch, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.788 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN : Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2021, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 140 ha đất khu công nghiệp, bằng 140% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (giải phóng mặt bằng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp). Đồng thời, đã san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được khoảng 90 ha đất khu công nghiệp, đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (đầu tư xây dựng hạ tầng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp).

Về quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp: Trong tháng 10 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 04 dự án trong khu công nghiệp. Cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 08 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đối với 01 dự án trong khu công nghiệp. Tổ chức kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 05 dự án, công trình đầu tư trong khu công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công đối với 36 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 56 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Thực hiện kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 11 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của 03 khu công nghiệp. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 03 dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban hành văn bản đề nghị các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp, các nhà thầu xây dựng và cơ sở SXKD trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng bản dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan để hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xây dựng, hoàn thiện “Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp” gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh để kiểm tra, phê duyệt; đến nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phê duyệt trên 180 Kế hoạch của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Tổ chức mời 20 doanh nghiệp tham dự Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức. Rà soát, tổng hợp tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh gửi Sở Y tế để tổng hợp. Kịp thời báo cáo nhanh về các trường hợp F0, F1 phát sinh tại các KCN tỉnh hằng ngày theo quy định.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong những tháng cuối năm 2021 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện Đề án bổ sung các khu công nghiệp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam theo quy định. Đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.

Nguyễn Như Mạnh.