Văn bản số 1317/BQL-DN ngày 10/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 396/TB-UBND ngày 06/11/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 396/TB-UBND ngày 8/11/2021, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người lao động thuộc doanh nghiệp và khách đến giao dịch, công tác theo quy định tại muc 4 Thông báo số 396/TBUBND, cụ thể là: “Đối tác đến làm việc, lái xe giao, nhận hàng hóa vào doanh nghiệp phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mầu; yêu cầu người lao động của doanh nghiệp đã đến vùng nguy cơ cao, rất cao phải thực hiện tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ khi trở lại doanh nghiệp làm việc”.
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo để các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh biết, thực hiện; chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp theo quy định./.

Chi tiết Văn bản số 1317/BQL-DN ngày 10/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.