Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 10/01/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

Chi tiết Quyết định số 39/QĐ-BQL ngày 10/01/2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh