Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trong tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định thành lập khu công nghiệp số 05, với diện tích khu công nghiệp 192,64 ha và tổng vốn đầu tư của dự án: 2.385 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 88 tỷ đồng và 12 triệu đô la Mỹ.

Nhằm thực hiện hoàn thành thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, đề xuất 11 chỉ tiêu và 20 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Đồng thời, xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022, như: Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về cải thiện, nâng cao Chỉ sốTính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; kế hoạch công tác pháp chế năm 2022; kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch giám sát đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022; kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 123/KH- UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025",..

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 30 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 58 tỷ đồng và 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 12 triệu đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc và quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 01 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 02 dự án trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với 04 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; tổ chức kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 04 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định và đề nghị của các cơ quan hữu quan; tham gia đầy đủ vào các dự thảo văn bản khi được cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến. Theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, kết quả xác định trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2021; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được xếp loại xuất sắc.

Mặt khác, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung  tâm  Kiểm  soát  bệnh  tật tỉnh, Trung  tâm  y tế huyện Văn Lâm, Trung  tâm  y  tế thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị  liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh; đến nay có khoảng 60.000 người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại, đạt 82% tổng số người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh; số lao động còn lại chưa đủ thời gian để tiêm theo quy định. Ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng, ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát người lao động của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán. Kịp thời báo cáo nhanh về các trường hợp F0, F1 phát sinh tại các KCN tỉnh hằng ngày theo quy định.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong tháng 02 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Nguyễn Như Mạnh.