Quyết định số 260/QĐ-BQL ngày 09/3/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tài sản dùng cho chuyên môn máy in, máy fax, máy scan của Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2022

Chi tiết Quyết định số 260/QĐ-BQL ngày 09/3/2022

Ban Quản lý các KCN tỉnh