Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Thực hiện công văn số 444-CV/BCĐTTĐN ngày 26/5/2022 của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về việc đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 ở trong và ngoài nước) về lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Ngày 07/6/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 633/BQL-ĐT về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII gửi các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đề nghị quý Doanh nghiệp nghiên cứu, trường hợp có nhu cầu đăng ký tham gia giải thưởng thì hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên trước ngày 05/8/2022 (qua phòng Tuyên truyền- Báo chí- Xuất bản).

Chi tiết Công văn số 633/BQL-ĐT ngày 07/6/2022;

Chi tiết Công văn số 444-CV/BCĐTTĐN ngày 26/5/2022.

 

 

Ban Quản lý các KCN