Lĩnh vực lao động, việc làm

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

 10/2012/QH13  18/6/2013 Bộ Luật Lao động
84/2007/QH11 02/4/2007  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 Bộ Luật Lao động
74/2006/QH11  29/11/2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động
72/2006/QH11  29/11/2006 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.
35/2002/QH10 02/4/2002  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động
 

23/6/1994

 Bộ Luật Lao động

95/2013/NĐ- CP

 22/8/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

66/2013/NĐ- CP

 27/6/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức

60/2013/NĐ- CP

 19/6/2013 Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

55/2013/NĐ- CP

22/5/2013  Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục được thực hiện cho thuê lại lao động.

49/2013/NĐ- CP

14/5/2013  Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

46/2013/NĐ- CP

10/5/2013  Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động.

45/2013/NĐ- CP

10/5/2013  Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

44/2013/NĐ- CP

10/5/2013  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động.

43/2013/NĐ- CP

10/5/2013  Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

41/2013/NĐ- CP

08/5/2013  Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

126/2007/NĐ- CP

01/8/2007  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.

93/2002/NĐ- CP

11/12/2002  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP

196-CP

31/12/1994  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.

11/2013/TT- BLĐTBXH

11/6/2013  Ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

10/2013/TT- BLĐTBXH

10/6/2013  Ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

08/2013/TT- BLĐTBXH

10/6/2013  Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ- CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tranh chấp lao động.

21/2007/TT- BLĐTBXH

08/10/2007

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2007/NĐ- CP.

10/LĐTBXH- TT

22/5/1996

Hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

18/LĐTBXH- TT

31/5/1994

Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
1205 người đang online