Báo cáo thống kê định kỳ

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
100%

 

TT

Lĩnh vực

Biểu mẫu/hướng dẫn báo cáo

 

 

1

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu số 11); Thời hạn báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày.

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đối với dự án (Mẫu số 12): Áp dụng đối với các dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư và chưa hoàn thành các nội dung theo đăng ký; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu số 13); Thời hạn báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày.

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành (Mẫu số 14): Áp dụng đối với các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm

 

2

 Quản lý nhà nước về lao động

 Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm (Mấu số 01): Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh; Thời hạn báo cáo 6 tháng trước: ngày 25/5 và Báo cáo cả năm: Trước ngày 25/11 hàng năm. Hình thức gửi báo cáoqua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình thay đổi lao động thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia thì gửi báo cáo bằng bản giấy

Báo cáo về định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động: Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm

3

Báo cáo đầu tư định kỳ

Báo cáo Quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.III.1): Áp dụng đối với tất cả các dự án đầu tư; Thời hạn báo cáo: trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.

Báo cáo Năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.III.2):Áp dụng đối với tất cả các dự án đầu tư; Thời hạn báo cáo: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

Tin mới nhất

°
1660 người đang online