Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 10 - 2021
100%

 

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN

Mức độ 2

Mức độ 3

I

 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 

 

 

1

 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP   

Chi tiết

Chi tiết

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Chi tiết

Chi tiết

3

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chi tiết

 Chi tiết 

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

Chi tiết

 Chi tiết

5

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Chi tiết

 Chi tiết

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

 Chi tiết

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

Chi tiết

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

 Chi tiết

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

 Chi tiết

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

 Chi tiết

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết

Chi tiết

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Chi tiết

Chi tiết

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Chi tiết

Chi tiết
 14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết Chi tiết
 15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Chi tiết  Chi tiết
16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

Chi tiết Chi tiết
17

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Chi tiết Chi tiết
18

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết  Chi tiết 
19

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

 Chi tiết Chi tiết
20

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 Chi tiết Chi tiết
21

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 Chi tiết Chi tiết
 II LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC    

1

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (Thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch)

Chi tiết

Chi tiết

2

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện (Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp)

 Chi tiết  Chi tiết

3

Thủ tục Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng phân khu được duyệt trong các KCN)

 Chi tiết  Chi tiết
III LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG    

4

Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Chi tiết

Chi tiết

IV LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG    

5

Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện và Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp và Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).  

Chi tiết

Chi tiết

6

Thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).  

Chi tiết

Chi tiết

7

Thủ tục thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng (cấp II, cấp III) trong các KCN).

Chi tiết

Chi tiết

8

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến trong KCN).

Chi tiết Chi tiết
9

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình theo giai đoạn trong KCN).

Chi tiết Chi tiết
10 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến trong KCN). Chi tiết  Chi tiết
11 Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết
12  Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN).  Chi tiết Chi tiết
13 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến trong KCN) Chi tiết Chi tiết
14 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết
15 Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết
16 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết
17 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết
18 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp II, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến trong KCN). Chi tiết Chi tiết

 V

 LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 1

Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Chi tiết

 Chi tiết

2

Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Chi tiết

Chi tiết
3

Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải phát sinh.

Chi tiết  

VI

 LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Chi tiết

 Chi tiết

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Chi tiết

 

VII

 LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

 

 

1

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết

 Chi tiết

VIII

 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 

 

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động. 

Chi tiết

 

2

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp.

 Chi tiết  Chi tiết
3 Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Hưng Yên Chi tiết Chi tiết

IX

 LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết

Chi tiết

2

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

Chi tiết

Chi tiết 

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

Chi tiết 

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

Chi tiết

 Chi tiết

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

    Chi tiết     Chi tiết

X

 LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

Chi tiết

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai .

Chi tiết

 

3

Giải quyết tố cáo.

Chi tiết

 

4

Thủ tục Tiếp công dân.

Chi tiết  

5

Thủ tục Xử lý đơn, thư.

Chi tiết  

XI

 LĨNH VỰC BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ

 

 

1

Biểu mẫu/hướng dẫn báo cáo

Chi tiết

Chi tiết

 

Tin mới nhất

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công...(11/08/2021 2:49 CH)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình theo giai đoạn...(11/08/2021 3:33 CH)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II(11/08/2021 3:33 CH)

°
511 người đang online