Thông tin về Lãnh đạo Ban

Đăng ngày 31 - 07 - 2020
100%

 

                                                                        

                                                                   Trưởng Ban: Phạm Trường Tam

Quê​ quán: Phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên 

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Kỹ sư

Điện thoại cơ quan: 022.3941.317

Điện thoại di động: 0942 312666

Email:  phamtruongtam@hungyen.gov.vn 

Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Làm chủ tài khoản của Ban Quản lý các KCN; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động: Công tác tổ chức bộ máy, tiền lương, biên chế, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức trong Ban; Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác quy hoạch phát triển các KCN; Công tác xúc tiến đầu tư và tiếp nhận dự án đầu tư; Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Đầu tư.

Phó trưởng Ban: Vũ Quang Thắng

Quê​ quán: Phú Cường - Kim Động - Hưng Yên

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp

Điện thoại cơ quan: 022.3766.019

Điện thoại di động: 0904176019

Email:  vqthang.kcn@hungyen.gov.vn

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực hành chính, quản trị đảm bảo phục vụ cho chung của cơ quan; Quản lý quy hoạch chi tiết và kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoạt động xây dựng trong các KCN; Công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các KCN.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng, và Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

Phó trưởng Ban: Lâm Đức Thuấn

Quê​ quán: Tân Phúc - Ân Thi - Hưng Yên

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt

Điện thoại cơ quan: 02213 765 189

Điện thoại di động: 0904 147 354

Email:  ldthuan@hungyen.gov.vn

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN; Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư KCN.

  

Phó trưởng Ban: Vũ Quốc Nghị

Quê​ quán: Tiền Phong - Thanh Miện - Hải Dương

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận chính trị: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc sỹ Quan hệ quốc tế

Điện thoại cơ quan: 02213 766 998

Điện thoại di động: 0904 200 333

Email:  vqnghi@hungyen.gov.vn

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý, theo dõi tình hình triển khai đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tình hình sử dụng lao động, thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan có liên quan giải quyết các tranh chấp lao động trong khu công nghiệp; giữ mối liên hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN; Công tác thi đua khen thưởng trong các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Là đại diện lãnh đạo về chất lượng, công nghệ thông tin. Phụ trách công tác vận hành và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Ban.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

Tin mới nhất

°
123 người đang online