Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 09 - 09 - 2020
100%

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế gồm 3 chương, 10 điều quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quy chế áp dụng đối với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có các KCN tập trung, các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 

Các nội dung phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong các KCN trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường KCN; Phối hợp trong công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Kiểm tra việc thay đổi nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các tài liệu tương đương; Phối hợp trao đổi thông tin; Phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; Phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về bảo vệ môi trường KCN; Phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị về lĩnh vực bảo vệ môi trường KCN; Phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường KCN, cung cấp, trao đổi thông tin về bảo vệ môi trường KCN.

Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của Ban Quản lý các KCN tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có các KCN tập trung; các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trong việc thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phổ biến thực hiện Quy chế này. Khi pháp luật có những thay đổi liên quan đến các nội dung của Quy chế này, Ban Quản lý các KCN tỉnh lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Định kỳ vào Quý I hàng năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp (Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có các KCN tập trung; các Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN tham gia) để đánh giá, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 và thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trườngtrong các khu công nghiệp trên địa...(15/11/2022 2:32 CH)

Hội nghị tập huấn Nâng cao kỹ năng đăng ký, khai thác, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của...(13/10/2022 4:28 CH)

Thông tin hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp...(07/10/2022 1:39 CH)

°
766 người đang online