Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất trong các KCN tỉnh từ ngày 27/9/2020

Đăng ngày 25 - 09 - 2020
100%

Thực hiện quy định tại Thông tư số 19/2020/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; văn bản số 1069/NXK-XXHH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BCT, Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên thông báo:

 

1. Kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên tạm ngừng cấp C/O mẫu D cho hàng hóa sản xuất trong các KCN tỉnh cho các doanh nghiệp đang đăng ký hồ sơ thương nhân tại Ban, cho đến khi Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ủy quyền thực hiện theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã có Tờ trình số 827/TTr-BQL ngày 17/9/2020 đề nghị Bộ Công Thương xem xét, quyết định ủy quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất tại các KCN tỉnh Hưng Yên).

2. Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu cấp C/O mẫu D cho hàng hóa sản xuất, trực tiếp liên hệ với Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực gần nhất hoặc Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực nơi doanh nghiệp đăng ký cấp các loại CO ưu đãi khác, để thực hiện thủ tục này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (qua ông Trần Nam Dương, chức vụ: Chuyên viên; Điện thoại: 0968691036; Email: tranduong.bqlkcn@gmail.com) để được hỗ trợ.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo./.

Chi tiết Thông báo số 862/TB-BQL

Tin mới nhất

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021.(06/05/2021 9:03 SA)

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số...(05/05/2021 8:48 SA)

Yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công...(28/04/2021 11:18 SA)

°
600 người đang online