Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời Doanh nghiệp hỏi về viêc bán các sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất vào thị trường nội địa

Đăng ngày 18 - 01 - 2021
100%

 

Phúc đáp văn bản số 1712/CV/2020 ngày 17/12/2020 của Công ty TNHH Dainichi Việt Nam xin hướng dẫn về việc bán hàng nội địa đối với doanh nghiệp chế xuất. Sau khi xem xét đề nghị, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Quản lý các KCN tỉnh có ý kiến như sau:

Đối chiếu quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Công ty TNHH Dainichi Việt Nam (Doanh nghiệp chế xuất) được phép bán các sản phẩm theo mục tiêu, quy mô dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, do doanh nghiệp mình sản xuất vào thị trường nội địa, mà không cần phải đăng ký thêm nội dung này trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy phép kinh doanh. Thủ tục bán các sản phẩm vào thị trường nội địa được thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, được quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Chi tiết Văn bản số 1712/CV/2020;

Chi tiết Công văn số 42/BQL-DN

Tin mới nhất

Hỏi đáp về việc tiếp nhận dự án đầu tư Logistic trong KCN Minh Quang.(19/10/2020 1:41 CH)

°
461 người đang online