Kế hoạch số 1439/KH-BQL ngày 30/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa tại Ban Quản lý các KCN tỉnh và tại các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026

Đăng ngày 30 - 11 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2026, Ban Quản lý các KCN tỉnh (Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa Ban Quản lý và tại các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2026, với các nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2026.

- Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải nhựa và giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa tại Ban Quản lý và tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý; các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ về tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa; tham gia thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa và các phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần", "Hạn chế sử dụng túi ni lông" bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

- Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý; tại các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tiến độ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; đặc biệt đối với chất thải từ nhựa và túi nilon khó phân hủy. 

II. NỘI DUNG.

2.1. Tại Ban Quản lý.

- Tuyên truyền, yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch 407/KH-BQL ngày 22/5/2019 của Ban Quản lý thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”.

- Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Ban Quản lý không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại cơ quan.

- Tuyên truyền, khuyến khích và vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Ban Quản lý hạn chế, tiến tới không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong gia đình và trong cuộc sống hàng ngày.

- Hình thức thực hiện: Tuyên truyền thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Ban Quản lý; đăng tải các nội dung, hình ảnh; viết, đưa tin bài trên cổng thông tin điện tử của cơ quan; lồng ghép nội dung tuyên truyền tại buổi họp giao ban hàng tháng và sinh hoạt Chi đoàn Ban, tổ chức Hội thảo thảo luận về giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại cơ quan, giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường…

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo Ban phụ trách chỉ đạo, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cung cấp các tài liệu, đăng tải nội dung tuyên truyền; Chi đoàn Ban tổ chức Hội thảo; toàn thể công chức, viên chức và người lao động triển khai thực hiện.

2.2. Tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

2.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh về tác hại của rác thải nhựa tới môi trường và sức khỏe con người, các quy định về phân loại, quản lý và xử lý chất thải cũng như các giải pháp để giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

- Hình thức thực hiện: gửi các Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các Hội nghị tuyên truyền về tài nguyên và bảo vệ môi trường hàng năm do Ban Quản lý chủ trì.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Văn phòng Ban phối hợp.

2.2.2. Hạn chế tiến tới không tiếp nhận dự án đầu tư mới cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

- Thời gian thực hiện: năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Đầu tư chủ trì; Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường phối hợp. 

2.2.3. Vận động các doanh nghiệp trong các KCN lựa chọn tham gia có hiệu quả các phong trào như: “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” hoặc “Hạn chế sử dụng túi nilon”.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2.2.4. Rà soát, thống kế và công bố danh sách các doanh nghiệp trong các KCN sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần; túi nilon khó phân hủy; túi nilon phân hủy sinh học; các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2.2.5. Giới thiệu và khuyến khích các Doanh nghiệp, người lao động trong các KCN sử dụng sản phẩm dễ phân hủy, sử dụng bao bì, túi đựng nhiều lần; túi nilon phân hủy sinh học; các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Hình thức thực hiện: Lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các Hội nghị tuyên truyền về tài nguyên và bảo vệ môi trường hàng năm do Ban Quản lý chủ trì; thông qua các đợt kiểm tra, giám sát.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2.2.6 Tiếp tục vận động các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa; hạn chế, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các hành động cụ thể, thiết thực như:

- Hạn chế, tiến tới không sử dụng chai đựng nước bằng nhựa dùng một lần, thay thế bằng bình đựng nước dung tích từ 19 lít sử dụng nhiều lần, bình thủy tinh. Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như: cốc nhựa, ống hút nhựa, đĩa nhựa, thay thế bằng cốc thủy tinh, sành, sứ. Thay thế phông nền biểu ngữ in bạt nhựa bằng việc sử dụng màn hình ti vi, màn chiếu, màn hình LED, chữ cắt dán bằng giấy tại các Hội nghị, Hội thảo, Sự kiện…

- Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công nhân của Doanh nghiệp và gia đình không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy; giảm thiểu và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần (như cốc nhựa, ống hút nhựa…);

- Thực hiện phân loại thu gom và tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa nhằm hạn chế rác thải nhựa.

- Hình thức thực hiện: gửi các Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung tuyên truyền tại các Hội nghị tuyên truyền về tài nguyên và bảo vệ môi trường hàng năm do Ban Quản lý chủ trì; hướng dẫn thông qua các đợt kiểm tra, giám sát

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

2.2.7. Yêu cầu các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh nghiêm túc:

- Thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn, đặc biệt đối với chất thải từ nhựa và túi nilon khó phân hủy. Thu gom, lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (trong đó có rác thải nhựa) phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng, hoạt động của Doanh nghiệp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức các buổi ra quân làm sạch môi trường trong phạm vi doanh nghiệp, trong KCN; thực hiện thu gom rác thải các nơi công cộng; phân loại và xử lý rác thải nhựa đảm bảo đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

- Hình thức thực hiện: gửi các Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thông qua các đợt kiểm tra, giám sát.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Phòng Quản lý và Quy hoạch xây dựng phối hợp.

2.3. Giám sát thường xuyên việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các dự án trong KCN và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các dự án có phát sinh chất thải lớn; hàng năm, rà soát tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; các doanh nghiệp có phát sinh rác thải lớn, đặc biệt là rác thải nhựa nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đôn đốc, giám sát các cơ sở tái chế chất thải trong KCN chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

- Hình thức thực hiện: Thực hiện giám sát thường xuyên; thông qua phản ánh, báo cáo; kết quả quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

4.1. Lãnh đạo Ban phụ trách công tác quản lý về tài nguyên và bảo vệ môi trường KCN trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

4.2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý và Tài nguyên môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

4.3. Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh và các Nhà thầu xây dựng đang hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, định kỳ báo cáo về Ban Quản lý các KCN tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Ban Quản lý các KCN tỉnh qua Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Số điện thoại: 02213 942 863) để tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban./

Chi tiết Kế hoạch số 1439/KH-BQL ngày 30/11/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên./

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các...(21/06/2022 4:01 CH)

  Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

  Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

  °
  1165 người đang online