Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

 

I

Văn bản chỉ đạo của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

Chi tiết

1 Văn bản số 922/BQL-DN ngày 01/9/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 Văn bản số 922/BQL-DN ngày 01/9/2021
2 Văn bản số 797/BQL-DN ngày 03/8/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng yên về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản số 797/BQL-DN ngày 03/8/2021
3 Văn bản số 765/BQL-DN ngày 26/7/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý người lao động từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh Văn bản số 765/BQL-DN ngày 26/7/2021
4 Văn bản số 646/BQL-DN ngày 30/6/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản số 646/BQL-DN ngày 30/6/2021 
5 Văn bản số 509/BQL-DN ngày 31/5/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu tự rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp Văn bản số 509/BQL-DN ngày 31/5/2021
6 Văn bản số 505/BQL-DN ngày 28/5/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nghiêm các biện pháp PCD Covid-19 theo Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công điện số 1093/CĐ-CTUBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Văn bản số 505/BQL-DN ngày 28/5/2021
7 Văn bản số 491/BQL-DN ngày 28/5/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc triển khai Giải pháp báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến Văn bản số 491/BQL-DN ngày 28/5/2021
8 Văn bản số 451/BQL-DN ngày 20/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 77/KHUBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Văn bản số 451/BQL-DN ngày 20/5/2021
9 Văn bản số 408/BQL-DN ngày 11/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 về phòng, chống dịch trong doanh nghiệp Văn bản số 408/BQL-DN ngày 11/5/2021 

10

Văn bản số 395/BQL-DN ngày 08/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Thực hiện ngay việc rà soát các trường hợp liên quan đến 03 cơ sở Bệnh viên K Hà Nội và Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Kim Chung

Văn bản số 395/BQL-DN ngày 08/5/2021

11

Văn bản số 389/BQL-DN ngày 07/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc Yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Văn bản số 389/BQL-DN ngày 07/5/2021
12 Văn bản số 380/BQL-DN ngày 05/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công điện số 864/CĐ-CTUBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Văn bản số 380/BQL-DN ngày 05/5/2021
13 Văn bản số 369/BQL-DN ngày 28/4/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Văn bản số 369/BQL-DN ngày 28/4/2021

II

Văn bản chỉ đạo của TU, UBND

 
1 Công văn số 2148/UBND-KGVX ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh thười gian hiệu lực Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào tỉnh Công văn số 2148/UBND-KGVX ngày 09/9/2021
2 Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021
3 Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 283/TB-UBND ngày 01/8/2021
4 Văn bản số 1617/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội Văn bản số 1617/UBND-KGVX ngày 26/7/2021
5 Văn bản số 1608/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý người từ thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh Văn bản số 1608/UBND-KGVX ngày 24/7/2021
6 Thông báo số 279/TB-UBND ngày 23/7/2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 279/TB-UBND ngày 23/7/2021
7 Công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền nam và các vùng có dịch Công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021
8 Thông báo số 271/TB-UBND tỉnh ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 271/TB-UBND tỉnh ngày 08/7/2021
9 Văn bản số 1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 Văn bản số 1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021
10 Văn bản số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải, lái xe trên địa bàn tỉnh Văn bản số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021
11 Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021
12 Công điện số 1352/CĐ-CTUBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công điện số 1352/CĐ-CTUBND ngày 25/6/2021 
13 Thông báo số 245/TB-UBDN tỉnh ngày 23/6/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trục tuyến UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 245/TB-UBDN tỉnh ngày 23/6/2021
14 Công văn số 1292/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại Huyện Yên Mỹ Công văn số 1292/UBND-KGVX ngày 21/6/2021
15 Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 18/6/2021
16 Công điện số 1177/CĐ-CTUBND ngày 07/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19 Công điện số 1177/CĐ-CTUBND ngày 07/6/2021
17 Công điện số 1093/CĐ-CTUBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công điện số 1093/CĐ-CTUBND ngày 28/5/2021
18 Văn bản số 1025/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc rà soát người về từ các vùng dịch, khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2 Văn bản số 1025/UBND-KGVX ngày 20/5/2021
19 Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021
20 Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/5/2021
21 Văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong doanh nghiệp Văn bản số 911/UBND-KGVX ngày 10/5/2021
22 Thông báo số 137/TB-UBND ngày 09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thông báo số 137/TB-UBND ngày 09/5/2021
23 Công văn 261-CV/TU ngày 08/5/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Công văn 261-CV/TU ngày 08/5/2021
24 Văn bản số 894/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh thời gian rà soát, truy vết, xét nghiệm các đối tượng nguy cơ liên quan 03 cơ sở Bệnh viện K Hà Nội Văn bản số 894/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 
25 Văn bản số 893/UBND-KGVX ngày 08/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thần tốc truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến 3 cơ sở Bệnh viên K Hà Nội và Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở Kim Chung Văn bản số 893/UBND-KGVX ngày 08/5/2021
26 Văn bản số 885/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Kim Chung Văn bản số 885/UBND-KGVX ngày 07/5/2021
27 Công điện số 864/CD-CTUBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công điện số 864/CD-CTUBND ngày 04/5/2021
28 Công điện 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa ban tỉnh Công điện 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021
29 Văn bản số 242-CV/TU ngày 26/4/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản số 242-CV/TU ngày 26/4/2021
30 Văn bản số 807/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Văn bản số 807/UBND-KGVX ngày 26/4/2021
III Văn bản của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19  
1 Hướng dẫn sử dụng bản báo cáo đánh giá nguy cơ Covid-19 trực tuyến dành cho doanh nghiệp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn sử dụng
2 Văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD, khu CN Văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021
3 Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG  ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động" Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020
IV

Văn bản của các Bộ, Ban, ngành

 
1 Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021
2 Văn bản số 8849/BGTVT-VT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Thống nhất trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa Văn bản số 8849/BGTVT-VT ngày 25/8/2021
3 Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021
4 Hướng dẫn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Hướng dẫn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021
5 Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021
6 Thông báo số 1826/TB-SGTVT ngày 28/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc cấp Giấy (Thẻ) nhận diện (Mã QR code) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; đưa đón công nhân, chuyển gia đi, đến, đi qua thành phố Hà Nội và các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg Thông báo số 1826/TB-SGTVT ngày 28/7/2021
7 Văn bản số 7630/BGTVT-VT ngày 27/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chị thị số 16/CT-TTg Văn bản số 7630/BGTVT-VT ngày 27/7/2021
8 Văn bản số 1642/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/7/2021 của Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Hưng Yên về việc triển khai công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm soát đường dài, người về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền nam và các vùng có dịch Văn bản số 1642/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/7/2021
9 Văn bản số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ TP.Hồ Chí Minh về địa phương Văn bản số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021
10 Văn bản số 1269/SYT-NV ngày 02/7/2021 của Sở Y Tế về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp trực tuyến PCD Covid-19 ngày 01/7/2021 Văn bản số 1269/SYT-NV ngày 02/7/2021
11 Văn bản số 1199/SYT-NV ngày 25/6/2021 của Sở Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xu Văn bản số 1199/SYT-NV ngày 25/6/2021
12 Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp" Chi tiết Hướng dẫn kèm Quyết định số 2787/QĐ-BYT.
13 Văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021
14 Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021
15 Văn bản số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD, khu công nghiệp. Văn bản số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021
16 Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y Tế về việc ban hành "Số tay hướng dẫn thực hành truy vết nguời tiếp xúc với người có xét nghiệm SART-CoV-2 dương tính"  Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 
17 Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020
V Danh sách cập nhật các điểm dịch COVID-19 trên cả nước  
1 Cập nhật đến ngày 15/10/2021 Chi tiết
2 Cập nhật đến ngày 13/10/2021 Chi tiết
3 Cập nhật đến ngày 12/10/2021 Chi tiết
4 Cập nhật đến ngày 11/10/2021 Chi tiết
5 Cập nhật đến ngày 08/10/2021 Chi tiết
6 Cập nhật đến ngày 07/10/2021 Chi tiết
7 Cập nhật đến ngày 06/10/2021 Chi tiết
8 Cập nhật đến ngày 05/10/2021 Chi tiết
9 Cập nhật đến ngày 04/10/2021 Chi tiết
10 Cập nhật đến ngày 02/10/2021 Chi tiết
11 Cập nhật đến ngày 01/10/2021 Chi tiết
12 Cập nhật đến ngày 30/9/2021 Chi tiết
13 Cập nhật đến ngày 29/9/2021 Chi tiết
14 Cập nhật đến ngày 28/9/2021 Chi tiết
Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021 
Văn bản số 1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021
Văn bản sô 1269/SYT-NV ngày 02/7/2021
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 389/BQL-DN ngày 07/5/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc Yêu cầu tăng...(07/05/2021 11:03 SA)

  Công điện số 864/CD-CTUBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung các...(04/05/2021 11:19 SA)

  Công điện 860/CĐ-CTUBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quyết liệt...(30/04/2021 10:28 SA)

  °
  29 người đang online