Thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Đăng ngày 06 - 08 - 2021
100%

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5090/BKHĐT- ĐTNN ngày 04/8/2021 về thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; đồng thời đầy mạnh công tác cải cách hành chính. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đề nghị các Nhà đầu tư/doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ web https://vietnaminvest.gov.vn của Cục Đầu tư nước ngoài.

 

Để thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ web https://vietnaminvest.gov.vn ca Cục Đầu tư nước ngoài; nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện như sau:

Doanh nghiệp vào theo địa chỉ web https://vietnaminvest.gov.vn  ca Cục Đầu tư nước ngoài. Sau đó, bấm vào “Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” để tạo tài khoản và nộp hồ sơ.

1.  To tài khon

1.1.  Đăng ký tài khon

Nhà đầu tư đăng ký tài khoản, để khai hồ sơ trực tuyến và quản lý hồ sơ trong quá trình đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

(Nhp thông tin các trưng bắt buộc được đánh du (*),bấm vào“Đăng ký”hoàn thành.)

- Thông báo hoàn thành việc đăng ký tài khoản, nhà đầu tư kiểm tra mail xác thực tài khoản.

1.2.  Đăng nhp tài khon

Sau khi hoàn thành đăng ký cấp tài khoản, bấm vào“Đăngnhập” đăng nhập tài khoản.

- Formđăngnhập:

 Click vào “Quản lý hồ sơ” để đăng nhập nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ

Nhập thông tin tài khoản để đăng nhập

Bm vào“Đăng nhp. Trong trường hợp nhà đu tư quên mt khẩu,bấm vào“Quên mt khẩu?”ly lại mật khẩu mới.

Nhp Tên đăng nhp đã đăng ,bm vào“Ly lại mật khẩu, thông tin mt khẩu được gửi vào mail đăng ký tài khoản.

- Đăng nhp tài khon:

+ Thông tin tài khon:Thông tin cá nhân đăng ký tài khoản, thay đổi mật khẩu.

+ Qun lý hồ sơ:Nộp hồ sơ đầu tư online, quản lý thông tin hồ sơ đã np online.

Quản lý hồ sơ đã nộp:

(Thông tin hồ sơ Nhà đu tư đã np online.)

2.  Np hồ sơ

- Bấm vào“KHAI HỒ SƠ TRỰC TUYẾN” tiến hành nộp hồ sơ đầu tư online.

2.1.  Hồ sơ cấp mới

- Chọn Kiểu hồ sơ, loại hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Sau đó click nút “Tiếp theo

- “Thông tin hồ sơ”, thông tin được cập nhật từ thông tin Nhà đầu tư đăng ký tài khoản.

-  “Thôngtin nhà đu tư

Bấm vào“Thêm nhà đu tư” đối với nhà đầu tư chưa có dự án trên hệ thống

 

+ Cập nhật thông tin vào các trường bắt buộc được đánh dấu (*), Bấm vào “Thêm người đại diện” thêm người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của nhà đầu tư, bấm vào “Lưu nhà đu tư”.

Bấm vào“Chọn nhà đu tư” đối với nhà đầu tư đã có dự án trên hệ thống

+ Tìm đúng nhà đầu tư cần sau đó click ô checkbox phía bên trái của nhà đầu tư đó, bấm nút “Chọn

+  Thông tin nhà đầu tư sẽ hiện thị như phía dưới sau khi được thêm mới hoặc chọn nhà đầu tư

(Hoàn thành cp nhật thông tin nhà đu tư, bấm vào“Tiếp theo”cập nhật “Thông tin góp vốn).

- Form “Thông tin góp vốn”: cập nhật số vốn góp của các nhà đầu tư

(Hoàn thành cp nhật thông tin góp vốn, bấm vào“Tiếp theo”cập nhật “Thông tin dự  án).

- Form “Thông tin dán”,cập nhật thông tin tất cả các trường. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)

(Hoàn thành cp nhật “Thông tin dán, bm vào“Tiếp theo”)

- Form “Hồ sơ đính kèm

Nộp trực tuyến

Upload các văn bản hồ sơ scan có xác nhận của đơn vị.

(Bấm vào “Nộp hồ sơ”, hoàn thành nộp hồ sơ trực tuyến.)

Sau khi đăng kí thành công sẽ hiển thị thông báo Nhà đầu tư đã đăng kí thành công.

Hoàn thành nộp hố sơ trực tuyến, nhà đâu tư quản lý hồ sơ đã nộp“Quản lý h”.

Qun lý hồ sơ: “Hồ sơ lưu tạm” thông tin nhng hồ sơ chưa hoàn thành,“Hồ sơ nộp mới Thông tin nhng hồ sơ mới nộp đang chờ kết quả,“Hồ sơ đang xửl ý”thông tin hồ sơ đã đưc tiếp nhận và đang xử lý, “Hồ sơ đã xử lý thông tin hồ sơ đã xử lý trả kết quả, “Hồ sơ yêu cầu bổ sung” thông tin hồ sơ được cơ quan quản lý yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ.

 Lưuý :Trong qua trình xử lý hồ sơ, Hệ thống tự động gửi thông tin xử lý hồ sơ vào Mail đăng ký tài khon và mc“Quản lý hồsơ” của tài khoản.

Nộp trực tiếp

Sau khi đăng kí thành công sẽ hiển thị thông báo Nhà đầu tư đã đăng kí thành công.

(Nhà đu tư mang hồ sơ giấy và mã đăng ký đến nộp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư.)

 • Bổ sung hồ sơ:

Nếu hồ sơ được yêu cầu bổ sung thì sẽ có thông báo về mail người nộp hồ sơ và trong phần quản lý hồ sơ sẽ có dấu hiệu sau:

Bấm vào “Diễn biến bổ sung” để hiện thị màn hình bổ sung hồ sơ. Sau đó, nhập đủ thông tin và bấm “Nộp hồ sơ” để gửi hồ sơ bổ sung.

 • Giấy biên nhận:

Khi hồ sơ được tiếp nhận, trong phần quản lý hồ sơ, hồ sơ sẽ được chuyển sang mục “Hồ sơ đang xử lý” và có giấy biên nhận:

2.2. Hồ sơ điều chỉnh

-Bấm vào “Chn loại hồ sơ” đăng ký điều chỉnh chứng nhận đầu tư.

- “Thông tin hồ sơ”, thông tin được cập nhật từ thông tin Nhà đầu tư đăng ký tài khoản.

- “Thôngtin GCNĐT”:

+ “Mã số dự án”: Sử dụng công cụ tìm kiếm mã số dự án trên Hệ thống.

+ “Mô tả nội dung điều chỉnh”: Nhập thông tin nôi dung điều  chỉnh.

+ “Tên dự án theo tiếng Việt”, “Địa điểm thực hiện dự án”, “Quốc gia tiếp nhận đầu tư”, “Tổng  vốn đầu tư”: Hệ thống tự động cập nhật khi tìm thấy mã số dự án.

Sử dụng công cụ tìm kiếm mã số dự án trên Hệ thống.

(Tích chn vào dán, bm vào“Chọn”dự án cn đăng ký điu chỉnh.)

Hoàn thành cập nhật “Thông tin GCNĐT”, bấm vào “Tiếp theo”.

- Hoàn tất kê khai và nộp hồ sơ:

Các nội dung theo dõi tình trạng hồ sơ, giấy biên nhận, bổ sung hồ sơ tương tự hồ sơ cấp mới

Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ web https://vietnaminvest.gov.vn ca Cục Đầu tư nước ngoài, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ông Nguyễn Như Mạnh (số điện thoại: 0221.3942.862 hoặc 0934.374.366/ 0984.718.815) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021.(06/10/2021 2:02 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng...(30/09/2021 10:19 SA)

  Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021.(06/07/2021 4:24 CH)

  °
  502 người đang online