Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
100%

Trong 11 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho một số dự án, với số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 108,8 triệu USD và 24,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 680 triệu USD

 

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tác động đến công tác thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ” và đạt đươc kết quả tích cực. Trong tháng 11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 103,7 triệu USD, trong đó có dự án của Công ty TNHH Titan Corporation, nhà đầu tư đến từ Singapore với vốn đầu tư khoảng 78 triệu USD. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 05 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 24,9 tỷ đồng và 5,1  triệu USD. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 33 dự án (14 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 206,4 triệu USD và 2.374 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 50 dự án (15 dự án trong nước và 35 dự án nước ngoài) với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 300 triệu USD và 1.590 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 680 triệu USD, bằng 151 % kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (thu hút 450 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 03 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 07 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 05 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 01 dự án.  Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Mặt khác, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,...Cùng với việc giám sát định kỳ qua các báo cáo của doanh nghiệp; trong tháng 11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát đối với 14 dự án của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Cũng trong tháng 11, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 85 ha. Như vậy, trong 11 tháng năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 612 ha đất KCN, đạt 122% chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (giải phóng mặt bằng 500 ha đất KCN). Đồng thời, các Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN được khoảng 30ha; nâng tổng diện tích đất KCN được xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ đầu năm đến nay lên khoảng 132 ha, bằng 110% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (đầu tư xây dựng hạ tầng 120 ha đất khu công nghiệp).

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhà đầu tư nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn/; từ đầu năm đến nay có khoảng 65% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến toàn trình,...

Trong tháng 12 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, như: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư, để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng,...

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chi bộ Quản lý Doanh nghiệp – Công đoàn các KCN tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần...(05/12/2023 6:55 SA)

  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên họp giao ban với đại diện các chủ đầu tư xây dựng...(28/11/2023 7:24 SA)

  Tỉnh Hưng Yên tập trung kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào các KCN.(10/11/2023 7:46 SA)

  °
  11 người đang online