Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 02 - 03 - 2022
100%

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), tỉnh Hưng Yên; với quy mô Dự án là 180,5 ha và vốn đầu tư của Dự án là 98 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 05 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 330 tỷ đồng và khoảng 64 triệu đô la Mỹ.

 

Nhằm thực hiện thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, với 20 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đồng thời, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND ngày 18/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, với 16 nhóm nhiệm vụ giải pháp để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như: Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022; kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022; kế hoạch nâng cao Chỉ số hài lòng của của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ môi trường năm 2022,...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 02 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 02 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 315 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 63.736.842 đô la Mỹ và 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 15 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), với tổng vốn đầu tư của Dự án là 98 triệu đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc và quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 02 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 03 dự án trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với 02 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định và đề nghị của các cơ quan hữu quan và tham gia đầy đủ vào các dự thảo văn bản khi được cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp và chủ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp; để Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN tỉnh theo Thông báo số 21/TB-UBND ngày 23/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và kịp thời báo cáo nhanh về các trường hợp F0 phát sinh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hằng ngày theo quy định.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong tháng 03 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(29/11/2022 8:17 SA)

  Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

  Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

  °
  949 người đang online