Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 28 - 03 - 2022
100%

Trong quý I năm 2022, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với quy mô 180,5 ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án KCN Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với tổng vốn đầu tư của dự án là 98 triệu USD và 03 dự án đầu tư vào trong các KCN, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho một số dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 145 triệu USD.

 

Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hưng Yên; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 166/KH- BQL ngày 11/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong kế hoạch, đã xác định 20 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành 22 kế hoạch chuyên đề để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, như các kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Kế hoạch Công tác pháp chế; Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật,...

Trong quý I năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đã hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2022. Cụ thể như sau:

Về quy hoạch, phát triển KCN: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Trong quý I năm 2022, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư; đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm  2022 (có từ 01- 02 khu công nghiệp mới hoặc mở rộng được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư).

Về giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN. Kết quả: Trong quý I năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các KCN tiếp tục thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân . Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN được khoảng 29 ha, đạt 24% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (đầu tư xây dựng hạ tầng 120 ha đất khu công nghiệp).

Về thu hút đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các KCN và các tổ chức xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả: Trong quý I năm 2022, đã tiếp nhận được 03 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 112 triệu USD và 410 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong quý I năm 2022 là khoảng 145 triệu USD, đạt 32 % kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (thu hút 450 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp). Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), với tổng vốn đầu tư của dự án là 98 triệu USD.

Về việc triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hướng do dich Covid-19 khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trong quý I năm 2022, tại các KCN có thêm 08 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 27% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (có thêm 30 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động); tạo việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động, đạt 75% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (tạo thêm việc làm mới cho 4.000 lao động).

Nhìn chung, các dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh có tiến độ triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 420 dự án (gồm 240 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 180 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 86,4% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN khoảng 74.000 lao động.

 Về công tác kiểm tra, giám sát: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phát hiện xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp. Ngoài việc giám sát thường xuyên thông qua các báo cáo của các doanh nghiệp; trong quý I năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức giám sát tại địa điểm thực hiện dự án đối với 06 dự án đầu tư trong các KCN. Nhìn chung, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung đăng ký.

Về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại tỉnh Hưng Yên; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung  tâm  Kiểm  soát  bệnh  tật tỉnh, Trung  tâm  y tế huyện Văn Lâm, Trung  tâm  y tế thị xã Mỹ Hào và các cơ quan, đơn vị  liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN và chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng, ban hành kế hoạch tăng cường công tác kiểm soát người lao động của doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán,...

Về thực hiện các nhiệm cụ cải cách thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 và cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Trong quý I năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 79 hồ sơ thủ tục hành chính; kết quả 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, trong đó 91% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; duy trì ứng dụng hiệu quả các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Trong quý I năm 2022, 100% hồ sơ công việc, thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được số hóa và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử (không gửi kèm văn bản giấy).

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; trong quý II năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Hai là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, bàn giao, cho thuê đất.

 Ba là,  thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư, trong đó tập trung thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp đã được phê duyệt, các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước.

Bốn là,  thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.

Năm là, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tiếp tục triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hướng do dich Covid-19 khôi phục sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị  liên quan tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, nhắc lại cho người lao động của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Tăng cường rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, nhằm kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; trọng tâm là rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ,...

Bẩy là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường,... và xử lý, hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vi phạm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp.

Tám là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế. Nâng cao chất lượng công tác tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 để góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(29/11/2022 8:17 SA)

  Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

  Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

  °
  949 người đang online