Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
100%

Trong tháng 4 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với 03 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 76.332 triệu đồng và 38,3 triệu đô la Mỹ. Như vậy từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với 12 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 122 triệu USD và khoảng 486 tỷ đồng.

 

Trong tháng 4, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên đề. Đồng thời, xây dựng, ban hành các kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, như: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch thực hiện công tác thi đua- khen thưởng năm 2022. Từ đầu năm đến nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành 28 kế hoạch chuyên đề để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 04 năm 2022 đã có 03 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (01dự án có vốn đầu tư trong nước và 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 76.332 triệu đồng và 38,3 triệu đô la Mỹ. Như vậy từ đầu năm đến nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án (10 dự án đầu tư nước ngoài và 06 dự án đầu tư trong nước), với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 122 triệu USD và khoảng 486 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn 487 dự án còn hiệu lực, bao gồm 220 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30.130 tỷ đồng và 267 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,039 tỷ đô la Mỹ.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 04 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 05 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với 05 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 11 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đã tiếp nhận, thụ lý 11 lượt hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và 03 lượt hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ  ban  nhân  dân  tỉnh  giao. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo quy định và đề nghị của các cơ quan hữu quan và tham gia đầy đủ vào các dự thảo văn bản khi được cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến.

Sau một thời gian hạn chế việc kiểm tra, giám sát tại địa điểm thực hiện dự án do dịch Covid-19; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,...Trong tháng 4 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... tại 14 dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; qua đó đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ  ban  nhân  dân  tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2022; ngày 08/4/2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh đã chủ trì và phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ nhất tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam), KCN Thăng Long II. Ngày hội hiến máu đã thu hút gần 300 người tham dự là đại diện lãnh đạo, tình nguyện viên hiến máu của Công tyđã tiếp nhận được 223 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Nhằm thực hiện thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; trong tháng 05 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằngđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng và cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(29/11/2022 8:17 SA)

Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

°
887 người đang online