Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
100%

Trong tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 590 tỷ đồng và 29,64 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 08 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 935 tỷ đồng và 29,64 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 122,3 triệu USD và khoảng 522 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 215 triệu USD.

 

Trong tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên đề và đã đạt được một số kết quả tích cực, như:

Về công tác thu thu hút đầu tư: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 590 tỷ đồng và 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 29,64 triệu đô la Mỹ; đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 01dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 0,3 triệu đô la Mỹ.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 07 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 935 tỷ đồng và 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 29,64 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 16 dự án (11 dự án đầu tư nước ngoài và 05 dự án đầu tư trong nước), với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 122,3 triệu USD và khoảng 522 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 215 triệu USD. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3), với tổng vốn đầu tư của dự án là 98 triệu USD.

Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các KCN của tỉnh đến nay khoảng 486 dự án, trong đó 268 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 218 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5.003 triệu USD và khoảng 29.302 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Kết quả: Từ  đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 204 ha, bằng 147% so với cùng kỳ năm 2021 (chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 139 ha đất khu công nghiệp). Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 53,4 ha.

Về tình hình triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai các giải pháp phù hợp, kịp thời để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hướng do dich Covid-19 khôi phục sản xuất, kinh doanh. Kết quả: Từ  đầu năm đến nay, tại các KCN có thêm 15 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động, bằng 125% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (tạo thêm việc làm mới cho 4.000 lao động) và gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 (tạo thêm việc làm mới cho 2.500 lao động). Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 53% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2022 (thu ngân sách nội địa 2.650 tỷ đồng) và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2021 (thu ngân sách nội địa 1.200 tỷ đồng).

Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp khoảng 430  dự án (gồm 245  dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 185 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 88 % tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 76.000 lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát: Sau một thời gian hạn chế việc kiểm tra, giám sát tại địa điểm thực hiện dự án do dịch Covid-19; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... Trong tháng 5 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, xây dựng, môi trường,...tại 12 dự án của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kiểm tra, giám sát tại 34 dự án của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng, lao động, xuất nhập cảnh: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 01 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 11 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 08 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận, thụ lý 14 lượt hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tiếp nhận, thụ lý 03 lượt hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Công tác cải cách hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; duy trì ứng dụng hiệu quả các Hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Từ đầu năm đến nay, 100% hồ sơ công việc, thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được số hóa và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, trong đó 82% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Nhằm thực hiện thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; trong tháng 06 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằngđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng và cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đến...(29/05/2023 7:42 SA)

  Hưng Yên khởi công Khu công nghiệp số 5 thuộc KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt(14/03/2023 3:47 CH)

  Tổ chức hoạt động thể thao Giao lưu cầu lông - Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng...(06/02/2023 9:46 SA)

  °
  155 người đang online