Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022 Về việc ủy quyền điều hành công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Đăng ngày 21 - 06 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-BQL ngày 05/7/2017 của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;

 

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cử đoàn cán bộ tỉnh đi công tác nước ngoài, ông Phạm Trường Tam - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác nước ngoài từ ngày 21/6/2022 đến ngày 25/6/2022.

Trong thời gian trên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ủy quyền cho ông Vũ Quang Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì chỉ đạo, điều hành, và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./.

Chi tiết Thông báo số 738/TB-BQL ngày 20/6/2022

Tin mới nhất

Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII(07/06/2022 3:43 CH)

Văn bản số 587/BQL-TN&MT ngày 26/5/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động...(26/05/2022 3:23 CH)

Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh...(02/03/2022 2:26 CH)

°
1103 người đang online