Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 26 - 08 - 2022
100%

Trong tháng 8 năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 02 khu công nghiệp với diện tích 508,2 ha được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án án; với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 389 tỷ đồng và khoảng 48 triệu đô la Mỹ.

 

Ngày 06/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 701/TTg-CN về việc Đề án bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; theo đó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung khu công nghiệp số 6 với quy mô diện tích 308,2 ha và khu công nghiệp Tân Á Đại Thành với quy mô diện tích 200 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Trong tháng 8 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 08 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,2 triệu USD và 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 353,4 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư tăng thêm 42,78 triệu USD và 01 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư tăng thêm 35 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 18 dự án đầu tư, gồm: 14 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.740 tỷ đồng và 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 45 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 dự án (18 dự án đầu tư nước ngoài và 08 dự án đầu tư trong nước), với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 206 triệu USD và khoảng 737 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay khoảng 358 triệu USD. Đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 495 dự án đầu tư còn hiệu lực, gồm 227 dự án đầu tư trong nước và 268 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký  khoảng 31.283 tỷ đồng và khoảng 5.125 triệu USD.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong tháng 08 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 02 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng đối với 05 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 04 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước về lao động theo quy định; đã tiếp nhận, thụ lý 12 lượt hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và 02 lượt hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC . Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Uỷ  ban  nhân  dân  tỉnh  giao. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhà đầu tư nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn. Trong tháng 8, 85% hồ sơ thủ tục hành chính nộp online; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, trong đó trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Cũng trong tháng 8 năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 26 ha. Như vậy, trong 8 tháng đầu năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 398ha. Đồng thới, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích khoảng 75 ha đất khu công nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Uỷ  ban  nhân  dân  tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tỉnh năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các khu công nghiệp tỉnh năm 2022; trong tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện  lần 6, 7 và 8 và đã tiếp nhận được 555 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 8 lần Ngày hội hiến máu tình nguyện và đã được tiếp nhận được 1441 đơn vị máu.

Nhằm thực hiện thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; trong tháng 09 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

  Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(28/10/2022 4:04 CH)

  °
  1146 người đang online