Tiếng Anh

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên họp giao ban với đại diện các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp.

Ngày 23/11/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức họp giao ban với đại diện các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình triển khai đầu tư, thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải...

https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Chuyen-doi-so.aspx
https://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=0&numCQ=22&dieuKienMoRong=&maCoQuan=BQLCKCN&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=&tokenCsrf=6abc82ac96af50d1995ba32b1f132df6-20e142143db30d1398d5ee098ca35948
https://dichvucong.hungyen.gov.vn/hungyen/thongke?nam=2022&thang=12&tokenCsrf=18ad5bd92c179ac689b3baf24b0c20f1-b6395c6f6ea827be62036ca4611ddff8
https://fta.moit.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên họp giao ban với đại diện các... (28/11/2023)

Ngày 23/11/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức họp giao ban với đại diện các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam cần tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí nhân... (31/01/2023)

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm vật liệu tổng hợp Composite dùng cho máy bay thương mại. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty...

°
234 người đang online