Đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các Doanh nghiệp/Chủ đầu tư dự án trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo đúng biểu mẫu và thời hạn quy định, cụ thể như sau:

1. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ:

a) Căn cứ pháp lý: Khoản 8 Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

b) Kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo:

- Báo cáo giám sát, đánh giá 6 tháng: trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo

- Báo cáo giám sát, đánh giá cả năm: trước ngày 10 tháng 02 năm sau.

c) Hình thức báo cáo:

Trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư hoặc bằng văn bản giấy nếu không thể thực hiện được trên hệ thống.

d) Mẫu báo cáo:

Biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được điện tử hóa trên Hệ thống và công khai tại Cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư hoặc được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ http://banqlkcn.hungyen.gov.vn tại mục Thủ tục hành chính>Báo cáo thống kê định kỳ.

2. Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

a) Căn cứ pháp lý: Điều 72 Luật Đầu tư 2020; Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

b) Kỳ báo cáo và thời hạn báo cáo:

- Báo cáo quý: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.

- Báo cáo năm: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

c) Hình thức báo cáo:

Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư tại địa chỉ https://vietnaminvest.gov.vn/

(Đối với các doanh nghiệp chưa có tài khoản đăng nhập Hệ thống, thực hiện điền đầy đủ thông tin tại Phiếu đăng ký tạo tài khoản kèm theo công văn này, gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh để được khởi tạo, cấp tài khoản báo cáo)

d) Mẫu báo cáo:

- Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư: Mẫu A.III.1, ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

- Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư: Mẫu A.III.2, ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/42021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

3. Báo cáo tài chính năm:

a) Căn cứ pháp lý:

- Điểm l khoản 2 Điều 68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

- Khoản 7 Điều 110 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài Chính, hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp. b) Thời hạn báo cáo: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (Ông Trần Nam Dương; DĐ: 0968.691.039; Email: tranduong.bqlkcn@gmail.com) để được giải đáp, hướng dẫn; Địa chỉ: số 613, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo để các Doanh nghiệp/Chủ đầu tư dự án trong các KCN tỉnh biết, nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết Văn bản số 27/BQL-DN ngày 13/01/2023

Ban Quản lý các KCN