Thông báo số 09/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 Về việc hoãn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam ngày 29/5/2023

Chi tiết Thông báo số 09/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023