Thông báo số 11/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên năm 2023

Thông báo số 11/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 của Ban Chỉ đạo hiến máu Khu công nghiệp