Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng Đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp;

2. Xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu khu công nghiệp;

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp;

4. Hướng dẫn, kiểm tra, và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, cơ chế, chính sách về khu công nghiệp sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật về khu công nghiệp của địa phương;

5. Tiếp nhận, thẩm định, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án vào trong các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

6. Cấp, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp; chấm dứt Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại các khu công nghiệp

7. Chấp thuận việc tạm ngừng/ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư tại các KCN thuộc thẩm quyền của Ban;

8. Trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN;

9. Cấp Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành; chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC;

10. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình trong KCN đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

11. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của KCN đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch;

12. Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp thuộc phạm vi được uỷ quyền cho Ban;

13. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp theo pháp luật về bảo vệ môi trường;

14. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án;

15.  Thủ tục Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh;

16. Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật;

17. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong khu công nghiệp theo hướng dẫn, ủy quyền của các cơ quan chức năng (ngoài lĩnh vực xây dựng, môi trường);

18. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép sử dụng thẻ APEC của các doanh nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

19. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Nhân thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lai lao động, phí thuê lại lao động); Nhận báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày; Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt dộng và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định tại pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền;

20. Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

21. Tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban quản lý; tham gia thanh tra, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; thực hành phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

22. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin về khu công nghiệp trên địa bàn và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế.

23. Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.