Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức

I. Vị  trí - Chức năng:
Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.
Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Chức năng chủ yếu của trung tâm là cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ đầu tư liên quan đến các hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
II. Liên hệ:
Trụ sở làm việc của Trung tâm:
Đặt tại tầng 01, trụ sở làm việc của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.
Địa chỉ: Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0321 376 5568                       Fax: 0321 376 5968
Số điện thoại cá nhân lãnh đạo trung tâm:
 0912 379 519 - Ông Đỗ Văn Khai, Giám đốc Trung tâm.
III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy:
- Lãnh đạo trung tâm:
Phó giám đốc: Ông Phạm Dũng Sỹ
- Bộ phận chuyên môn gồm:
Các chuyên viên tư vấn Đầu tư và xây dựng, tư vấn hỗ trợ tuyển dụng lao động, xử lý kỹ thuật môi trường…
Nhân viên Văn thư, thủ quỹ, kế toán.