Lĩnh vực hình sự

STT

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

 

Ghi chú

I Luật      

1

12/2017/QH14

20/6/2017

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

 

2

100/2015/QH13

27/11/2015

Bộ Luật hình sự

 

3

101/2015/QH13

27/11/2015

Bộ Luật tố tụng hình sự

 

 

Ban Quản lý các KCN