Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

Luật

1

14/2017/QH14

20/06/2017

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày có hiệu lực: 01/7/2018

II

Nghi định

1

79/2018/NĐ-CP

16/5/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

III

Thông tư

1

16/2018/TT-BCA

15/05/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

2

17/2018/TT-BCA

15/05/2018

Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

 

Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh.