Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV

STT

Luật/ Nghị quyết

1

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

2

Luật công an nhân dân

3

Luật đặc xá

4

Luật chăn nuôi

5

Luật trồng trọt

6

Luật cảnh sát biển Việt nam

7

Luật phòng, chống tham nhũng

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại  học

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

10

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

11

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019

12

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

13

Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

14

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020