Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc ban hành, thực hiện Bộ chỉ số nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các địa phương và hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung Bộ chỉ số được cấu trúc thành hai nhóm: Nhóm I (Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường) gồm 04 nhóm tiêu chí: Bảo vệ chất lượng môi trường sống; bảo vệ sức sống hệ sinh thái; bảo vệ hệ thống khí hậu; năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và Nhóm II (Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống) cũng gồm 04 nhóm tiêu chí: Chất lượng môi trường không khí xung quanh; chất lượng môi trường nước mặt; chất lượng môi trường đất; cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Trên cơ sở nhóm tiêu chí này, Bộ chỉ số đã xác định 26 chỉ số thành phần để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và 01 chỉ số thành phần để đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Trong các chỉ số thành phần có một số chỉ số liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước như: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 m3/ngày (24 giờ) trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (Chỉ số 02), Tỷ lệ KCN, KCX, KCNC có hệ thống xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (Chỉ số 03), Tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động bảo vệ môi trường (Chỉ số 24), Số lượng công chức, cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên 1 triệu dân (Chỉ số 25)...

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các chỉ số nhóm I. Đối với chỉ số nhóm II sẽ được thực hiện đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của các địa phương và đánh giá thông qua điều tra xã hội học, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định, đánh giá.

Tại Quyết định trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đưa ra các khái niệm, và hướng dẫn phương pháp tính đối với từng chỉ số thành phần đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Bộ chỉ số này được áp dụng định kỳ hàng năm, áp dụng thí điểm trong năm 2019 và áp dụng chính thức từ năm 2020. Kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương sẽ được công bố vào dịp ngày Môi trường thế giới, 05 tháng 6 của năm sau năm đánh giá và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Tổng cục Môi trường và của các địa phương.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

Nguyễn Duy Loát.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.