Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 trên phạm vi toàn cầu, hoạt động thu hút đầu tư vào trong KCN có chiều hướng suy giảm, nhất là đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; nên thu hút đầu tư vào các KCN còn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong Quý II năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 3 dự án đầu tư, trong đó có 1 dự án trong nước và 2 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 70 tỷ đồng và 18,9 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có thêm 15 dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh, bằng 33 % kế hoạch cả năm 2020 và 54 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7 dự án trong nước và 8 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 414 tỷ đồng và 40,5 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại khoảng 11 ha. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa,... Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vào trong KCN, Hàn Quốc (2 dự án) là quốc gia có vốn đầu tư đăng ký lớn nhất chiếm 47% tổng vốn đầu tư đăng ký, tiếp theo là Nhật Bản (3 dự án) chiếm 36% tổng vốn đầu tư đăng ký, và cuối cùng là Trung Quốc (3 dự án) chiếm 17% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 14 dự án, trong đó 12 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 2 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm khoảng 145,2 triệu USD và 55 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 6 tháng đầu năm 2020 khoảng 205,8 triệu USD, bằng 41,2 % kế hoạch cả năm 2020 và 64,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng thời, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chấm dứt hoạt động trước thời hạn 4 dự án, trong đó 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 2 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 2 triệu USD và 30,86 tỷ đồng.

Đến nay, trong các KCN của tỉnh đã tiếp nhận 446 dự án, trong đó 251 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4,25 tỷ USD và 195 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 25.500 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN trên 855 ha.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại các KCN đã có thêm 19 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đạt 47,5% kế hoạch cả năm), 03 dự án tạm ngừng hoạt động (do ảnh hưởng của dịch Covid-19), số lao động mới tăng thêm khoảng 2.800 lao động (đạt 93% kế hoạch của cả năm 2020), nâng tổng số lao động trong các khu công nghiệp lên thành 58.700 lao động. Tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 371 dự án (gồm 215 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 156 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 83,2% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư đã thực hiện ước đạt 3.450 triệu USD (bằng 81,2% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài) và 20.000 tỷ đồng (bằng 78,4% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đầu tư trong nước). Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 1.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4,2% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 40,8% kế hoạch đề ra cả năm (2.450 tỷ đồng).

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc sớm hơn so với thời gian quy định, trong đó có 60% thủ tục hành chính được giải quyết sớm hơn quy định; có trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, 4; và 100% công việc được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan.

Tỉnh Hưng Yên mới được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 03 khu công nghiệp với tổng diện tích 566,64 ha (gồm: Khu công nhiệp sạch (143,08 ha), khu công nghiệp số 03 (159,71 ha) và  khu công nghiệp số 01 (263,78 ha)) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 tại văn bản số 800/TTg-CN ngày 29 tháng 6 năm 2020, nâng tổng số khu công nghiệp được quy hoạch của tỉnh Hưng Yên lên thành 13 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất quy hoạch là 3.048,09 ha.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2020 Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện và các Sở ngành liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã được quy hoạch đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành trung ương hoàn thành thủ tục bổ sung quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Yên Mỹ II và Khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời hướng dẫn và tổ chức thực hiện lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư hạ tầng KCN trong quy hoạch theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh; chú trọng nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, triển khai vận hành có hiệu quả phần mềm “Một cửa điện tử” trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kết hợp giám sát việc tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp./.

Trần Đình Tuấn

Phòng Quản lý Đầu tư