Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có ý kiến như sau:

 1. Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh (gọi tắt là doanh nghiệp) tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ người lao động và khách đến giao dịch, công tác theo quy định tại Mục 2, Văn bản số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên. Chịu trách nhiệm toàn diện về việc tiếp nhận, quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

2. Thực hiện ngay việc rà soát, xây dựng, hoàn thiện “Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp” gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh trước ngày 15/9/2021 để được xem xét, phê duyệt (tham khảo mẫu gửi đính kèm).

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

Chi tiết Văn bản số 922/BQL-DN ngày 01/9/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Văn bản số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh.