Văn bản số 129/BQL-TN&MT ngày 25/01/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022.

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran, 1971) là hiệp ước quốc tế với sứ mệnh “Bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới”.
Ngày 30/8/2021, Đại Hội đồng Liên hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 02/2 hàng năm là Ngày Đất ngập nước Thế giới.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 57/UBND-KT2 ngày 11/01/2022 và theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 112/STNMT-QLMT ngày 20/01/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022. Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng như sau:
1. Tích cực tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng cùa các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên đến các doanh nghiệp, người lao động trong KCN; tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, phát động các phòng trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022 phù hợp với bối cảnh hiện nay và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Các thông tin, tài liệu truyền thông về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022 tham khảo qua trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar theo địa chỉ: http://www.worldwetlandsday.org.
2. Tổ chức ra quân làm sạch môi trường, phát quang bụi rậm; vớt rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước trong KCN và phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát việc thu gom, thoát nước mưa; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đảm bảo đúng quy định; trồng, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường…
3. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp trong KCN thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN đúng theo đúng thiết kế, đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật và phải được thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hoặc Quy chuẩn địa phương trước khi xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Kịp thời phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, thông báo ngay đến Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022 về Ban Quản lý các KCN tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/2/2022. 
(Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ về Ban Quản lý các KCN tỉnh (qua phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, số điện thoại: 02213 942 863) để được hướng dẫn.
Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện./.

Chi tiết Văn bản số 129/BQL-TN&MT ngày 25/01/2022.

Ban Quản lý các KCN tỉnh