Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 02 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư, với tổng quy mô diện tích 396,5 ha, vốn đầu tư 98 triệu USD và khoảng 2.683 tỷ đồng. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 11 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 193,9 triệu USD và 1.863,7 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và các nhiệm vụ có liên quan; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng, ban hành 32 kế hoạch để tổ chức thực hiện, như: Kế hoạch số 166/KH- BQL ngày 11/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 202/KH- BQL ngày 21/02/2022về thực hiện Chương trình hành động số 28/CTr-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử,...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quyết liệt thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu nhiều giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được một số kết quả tích cực, như:

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long II mở rộng (giai đoạn 3) với quy mô 180,5 ha, vốn đầu tư 98 triệu USD và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với quy mô 216 ha, vốn đầu tư khoảng 2.683 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ  quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư (hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao trong năm 2022 là có từ 01- 02 KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư “tại chỗ”. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận được 09 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.161,7 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 37,6 triệu USD.  Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án (07 dự án trong nước và 14 dự án nước ngoài), với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 156,3 triệu USD và 702 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 6 tháng đầu năm khoảng 275 triệu USD (đạt 61 % kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 là thu hút 450 triệu USD vốn đầu tư vào các KCN). Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 494 dự án, gồm 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 224 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.072 triệu USD và 30.482 tỷ đồng.

Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, tại các khu công nghiệp có thêm 19 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt 63% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (có thêm 30 dự án trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động); tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động, bằng 125% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (tạo thêm việc làm mới cho 4.000 lao động); Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 53% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao (thu ngân sách nội địa 2.650 tỷ đồng). Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp khoảng 434 dự án (gồm 246 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 88,5% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 76.000 lao động.

Cùng với đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án trong các khu công nghiệp; để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, xây dựng, môi trường,...tại 37 dự án của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư theo nội dung đăng ký và chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp chưa thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quy định của pháp luật, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Mặt khác, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; duy trì ứng dụng hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Trong 6 tháng đầu năm, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn,trong đó trên 85,4 % hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn; 100% hồ sơ công việc, thủ tục hành chính được xử lý trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được số hóa và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (trừ văn bản mật) dưới dạng điện tử (không gửi kèm văn bản giấy).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 208 ha đất khu công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 64 ha.

Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng cuối năm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, bàn giao, cho thuê đất. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... và phát hiện xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hoạt động động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 theo kế hoạch.

Nguyễn Như Mạnh.