Bổ sung mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư

Công ty TNHH một thành viên Việt Nam MIE hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất, có trụ sở chính tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên. Công ty đã đăng ký ngành nghề kinh doanh “Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại (mã ngành 2599)”. Mục tiêu của dự án đã đăng ký là sản xuất khuôn kim loại theo công nghệ cắt. Công ty muốn bổ sung mục tiêu “Sản xuất khuôn kim loại để bán cho doanh nghiệp chế xuất ở Việt Nam”. Như vậy, với việc bổ sung mục tiêu trên Công ty có phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đầu tư không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2005: “Doanh nghiệp được chủ động tìm kiến thị trường, khách hàng và ký hợp đồng”; Khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư năm 2005: “Chủ đầu tư có quyền …tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký”; khoản 2 Điều 15 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu”.

 Công ty TNHH một thành viên Việt Nam MIE là doanh nghiệp chế xuất đã đăng ký ngành nghề kinh doanh “Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại” và dự án đầu tư có mục tiêu hoạt động “Sản xuất khuôn kim loại”, có quyền chủ động tìm kiếm thị trường và khách hàng, để tiêu thị sản phẩm do Công ty sản xuất. Khi Công ty thực hiện bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất khác ở Việt Nam phải thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 45 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nếu việc thực hiện mục tiêu bổ sung “Sản xuất khuôn kim loại để bán cho doanh nghiệp chế xuất ở Việt Nam” không thay đổi công nghệ, quy mô của dự án đã đăng ký, thì không cần đăng ký bổ sung vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp việc thực hiện mục tiêu bổ sung trên làm thay đổi công nghệ và quy mô dự án, thì phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.