THÔNG BÁO số 14/TB - BCĐHMKCN ngày 03/6/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện khu công nghiệp việc hoãn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên ngày 6/6/2024
Tại Thông báo số 13/TB - BCĐHMKCN ngày 27/5/2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên dự kiến tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên (Công ty) từ 7h45 đến 11h00 ngày 6/6/2024 (thứ 5).
Công văn số 402/BQL-QHXD ngày 27/5/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.
Thực hiện Văn bản số 1675/BXD-GĐ ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng và Công văn số 733/SXD-QLCL ngày 17/5/2024 của Sở Xây dựng về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và các chủ đầu tư dự án thứ cấp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai ngay một số nội dung sau:
THÔNG BÁO số 13/TB-BCĐHMKCN ngày 27/5/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal Hưng Yên như sau:
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện cắt giảm thời gian tiếp nhận dự án đầu tư vào trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xây dựng và ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 53/QĐ-BQL ngày 14/5/2024.
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên
Trong khuôn khổ Chương trình làm việc giữa tỉnh Hưng Yên và KOREA DESK (do Cục Xúc tiến Thương mại và Cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc thành lập) tại tỉnh Hưng Yên ngày 26 và ngày 27/2/2024, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Sở Công thương đưa Đoàn công tác của KOREA DESK đi khảo sát thực tế và làm việc với một số chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp như: Khu công nghiệp Yên Mỹ, Khu công nghiệp Sạch và các Cụm công nghiệp Kim Động, Đặng Lễ và Chính Nghĩa, tỉnh Hưng Yên.
QUYẾT ĐỊNH số 53/QĐ-BQL Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
THÔNG BÁO số 171/TB-BQL ngày 16/5/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Giấy ủy quyền số 431/GUQ-UBND ngày 27/02/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
THÔNG BÁO số 11/TB-BCĐHMKCN ngày 02/5/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu Khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại tại Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt Nam) như sau:
THÔNG BÁO số:10/TB - BCĐHMKCN của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam như sau:
THÔNG BÁO số 07/TB-BCĐHMKCN ngày 21/3/2024 của Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Khu công nghiệp Thăng Long II năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024. Sau khi thống nhất với Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (đơn vị tiếp nhận máu), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Thăng Long II năm 2024 như sau:
THÔNG BÁO số 06/TB-BCĐHMKCN ngày 21/03/2024 của Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện các KCN Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024
Ngày 13/3/2024, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên đã ban hành Thông báo số 04/TB-BCĐHMKCN về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 5/4/2024.
THÔNG BÁO số 05/TB-BCĐHMKCN ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Sau khi thống nhất với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương - đơn vị tiếp nhận máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên như sau:
THÔNG BÁO số 04/TB-BCĐHMKCN ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Khu công nghiệp Phố Nối A năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐHMKCN ngày 5/3/2024 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các KCN tỉnh năm 2024; Căn cứ tình thực tế, sau khi thống nhất với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (đơn vị tiếp nhận máu) và Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại KCN Phố Nối A năm 2024 như sau:
Công văn số 175/BQL-TN&MT ngày 13/3/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
Hơn 20 nghìn lao động làm việc tại các KCN
Năm 2009, các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm 15 dự án mới đi vào hoạt động, đưa tổng số các dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN lên 114 dự án, chiếm 79% số dự án đầu tư tại các KCN. Các dự án đi vào hoạt động đã sử dụng trên 20.000 lao động, trong đó KCN Phố Nối A thu hút khoảng 15.000 lao động, KCN dệt may Phố Nối tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và KCN Minh Đức thu hút hơn 2.500 công nhân. Doanh thu năm 2009 từ các KCN ước đạt 140 triệu USD và 9.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 triệu USD và 200 tỷ đồng.