KẾ HOẠCH số 35/KH-BQL ngày 08/5/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Triển khai cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024” tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/04/2024 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024”, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: