Công văn số 402/BQL-QHXD ngày 27/5/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên V/v Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.
Thực hiện Văn bản số 1675/BXD-GĐ ngày 22/4/2024 của Bộ Xây dựng và Công văn số 733/SXD-QLCL ngày 17/5/2024 của Sở Xây dựng về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024, Ban Quản lý các KCN đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và các chủ đầu tư dự án thứ cấp trong các KCN trên địa bàn tỉnh triển khai ngay một số nội dung sau:
QUYẾT ĐỊNH số 53/QĐ-BQL Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong thời hạn 48 giờ) đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
THÔNG BÁO số 171/TB-BQL ngày 16/5/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2/2024/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Giấy ủy quyền số 431/GUQ-UBND ngày 27/02/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Văn bản số 1487/BQL-DN ngày 08/12/2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 3134/CĐ-CTUBND ngày 07/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Văn bản số 121/BQL-DN ngày 24/01/2022 của Ban Quản lý các KCN về việc yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 21/TB - UBND ngày 23/01/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, chủ các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đề nghị các Nhà đầu tư/ các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
Về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
Thực hiện công văn số 444-CV/BCĐTTĐN ngày 26/5/2022 của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại về việc đôn đốc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc (đăng tải và xuất bản từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 ở trong và ngoài nước) về lĩnh vực thông tin đối ngoại.
Tập trung chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 3550/UBNDKGVX ngày 30/12/2022 về việc thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động, Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
Đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động của các doanh nghiệp KCN
Thực hiện Thông báo số 451/TB-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid19; đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2517/SYT-NV ngày 30/12/2022 về thực hiện Thông báo số 451/TB-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát, đăng ký số lượng người tiêm vắc xin phòng Covid-19, cụ thể: